List w sprawie święta 11 lipca. PZOKiK.

Łężyca-Zielona Góra

Odczytane przez profesora Leszka Jazownika 11-go lipca w Zielonej Górze – Łężyca pod pomnikiem sanktuarium Ludobójstwa na Kresach.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r.
Stanowisko Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich wobec przyjętej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 7 lipca 2016 roku
Uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939?1945

Łężyca - Zielona Góra

Zarząd Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich z uznaniem odnosi się do inicjatywy uchwałodawczej Senatorów RP:

1. W uchwale tej po raz pierwszy od zakończenia wojny polska instytucja ustawodawcza ? izba wyższa polskiego Parlamentu ? wyraźnie i jednoznacznie bestialskim zbrodniom dokonanym przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, tzw. Ukraińską Powstańczą Armię, SS ?Galizien? i inne szowinistyczne organizacje ukraińskie nadała kwalifikację ludobójstwa. Uznajemy to za ważny krok, służący należytemu upamiętnieniu Ofiar tych zbrodni, a także budowaniu porozumienia z Ukrainą na fundamencie prawdy.

2. Uchwała zawiera niezmiernie ważny apel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, aby posłowie nadali zbrodniom banderowskim analogiczną kwalifikację prawną. Ponadto formułuje równie cenny apel do Prezydenta RP ? Pana Andrzeja Dudy ? o uhonorowanie stosownymi odznaczeniami reprezentujących różne formacje zbrojne bohaterskich obrońców ludności kresowej, a także Ukraińców, którzy chronili Polaków przed zwyrodnialcami z OUN-UPA i SS ?Galizien?.
3. W uchwale ?Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla Kresowian i ich potomków oraz ludzi dobrej woli, którzy od dziesiątków lat domagają się prawdy o ludobójstwie i troszczą się o pamięć o ofiarach, kierując się mottem ?Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary??. Te słowa stanowią nie tylko formę uznania dla działaczy kresowych, ale także dawno zasłużony policzek wymierzony rożnego autoramentu publicystom w rodzaju Adama Michnika, Tomasza Sakiewicza, Kazimierza Wóycickiego, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego czy Jana Piekły, którzy od dawna prowadzą antypolską w swym charakterze działalność polegającą na kwestionowaniu banderowskiego ludobójstwa, jego relatywizowaniu i usprawiedliwianiu, a także na szkalowaniu Kresowian i ich potomków.

Wyrażamy słowa uznania oraz słowa podziękowań wszystkim Paniom Senatorkom i Panom Senatorom, którzy mimo różnych nacisków politycznych podjęli walkę o upamiętnienie Ofiar banderowskiego ludobójstwa i potępienie jego sprawców.

Zarząd Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich musi jednakowoż zwrócić uwagę na okoliczności, które cieniem kładą się na poczynaniach Senatu:

1. Uchwała Senatu nie została wsparta dotychczas odpowiednią ustawą sejmową. Z ubolewaniem stwierdzamy, że Posłowie PiS z premedytacją uchylili się od przyjęcia we właściwym terminie aktów ustawodawczych potępiających banderowskie ludobójstwo. Na skutek różnego rodzaju manipulacji w sejmowej ,,zamrażarce? Marszałka Marka Kuchcińskiego od dawna zalegają dobrze przygotowane i szeroko konsultowane ze środowiskiem kresowym projekty ustaw przygotowane przez posłów Kukiz 15 i posłów niezależnych.
Stanowczo domagamy się, by Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę (a nie uchwałę), która ustanawia 11 lipca ?Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich dokonanego w latach 1939?1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię?. Żądamy także przyjęcia ? w formie jednolitego aktu legislacyjnego lub formie aktów dodatkowych ? ustaw, które nakładają sankcje karne na osoby, które dopuszczają się:
a/ negowania ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich;
b/ heroizowania przywódców i członków nazistowskiej formacji SS ?Galizien? oraz kolaborującej z hitlerowcami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii;
c/ używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ? występującej w różnych stylizacjach ? nazistowskiej symboliki, stosowanej przez działające na Ukrainie i w innych państwach ugrupowania neobanderowskie.

Posłowie partii okrągłostołowych celowo uchylają się od przyjęcia tego rodzaju rozwiązań, gdyż stoją one w kolizji z narzucanym przez amerykańskojęzyczne lobby zbrojeniowe programem wikłania Polski w konflikt na Ukrainie.
Domagamy się od Sejmu RP przyjęcia nie uchwały (stanowiącej akt woli, niemający większego znaczenia w prawie międzynarodowym), lecz ustawy, będącej aktem prawnym, na mocy którego zbrodnia ludobójstwa nie podlega przedawnieniu, a jej negowanie oraz heroizowanie jej sprawców traktowane jest jako przestępstwo.
Oświadczamy, że jeżeli Sejm nie przyjmie takiej ustawy, będziemy aż do skutku 11 dnia każdego miesiąca organizować pikiety pod siedzibami Posłów PiS, domagając się uwzględnienia naszych postulatów.

2. Uchwała Senatu zawiera dwa istotne błędy merytoryczne, które należałoby usunąć w ustawie sejmowej:
a/ Uchwała orzeka w swej nazwie, że banderowskie ludobójstwo miało miejsce w latach 1939-1945, tymczasem powszechnie wiadomo, że trwało ono aż do roku 1947. Kres położyła mu Operacja ?Wisła?. Swego czasu Senat dość bezrefleksyjnie przyjął uchwałę potępiającą tę operację. W osobnym piśmie zabiegaliśmy o uchylenie tej niefortunnej uchwały. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się od Marszałka Senatu, że nie można tego uczynić, gdyż ? jako wyłącznie uchwała ? stanowi ona jedynie wyraz spontanicznego aktu woli Senatorów minionej kadencji, niemającego żadnego znaczenia prawnego.
b/ Z zapisu w uchwale wynika, że przedmiotem potępienia są akty ludobójstwa, których ?na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej dopuściły się Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) oraz SS ?Galizien? i ukraińskie formacje kolaboranckie?. Zapis w podanym brzmieniu zawiera mylną i całkowicie sprzeczną z faktami sugestię, jakoby OUN i UPA nie były organizacjami kolaborującymi z hitlerowcami. Wśród wymienionych organizacji jedynie SS ?Galizien? nie miała charakteru kolaboranckiego, jako że stanowiła regularną formację armii hitlerowskiej.

3. Z przykrością przyjmujemy do wiadomości, że tak ważna i długo wyczekiwana uchwała nie została przyjęta ? jak należało tego oczekiwać ? przez aklamację. Przeciwnie, uformowała się grupa senatorów, którzy ostro sprzeciwili się jej przyjęciu. Ich nazwiska podajemy w załączeniu. Uznajemy, że senatorowie ci:

a/ Przeciwstawili się wywiązywaniu się przez Państwo Polskie z realizacji międzynarodowych aktów prawnych dotyczących ścigania zbrodni ludobójstwa, a w tym m.in. Konwencji w sprawie ścigania i karania zbrodni ludobójstwa z 9 XII 1948 r., na mocy której nasze Państwo zobowiązane jest do ?odpowiedniej konstrukcji prawa oraz realizacji działań, prowadzących do skutecznego karania winnych zbrodni ludobójstwa? (art. V).
b/ Złamali ślubowanie senatorskie, w którym zobowiązywali się rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Łamiąc prawo polskie i międzynarodowe oraz sprzeniewierzając się ślubowaniu składanemu Narodowi Polskiemu, zatracili zdolność sprawowania mandatu Senatora RP. Apelujemy więc, aby Kresowianie i ich potomkowie ostro napiętnowali postępowanie tych senatorów. Należy odwiedzać ich biura senatorskie, pisać listy oraz maile ze słowami potępienia, a wreszcie podejmować kroki zmierzające do tego, aby zrzekli się mandatu senatorskiego.

Sprawa kresowa ? to sprawa Narodowa! Dziś ? w Rocznicę Krwawej Niedzieli ? zwracamy się do wszystkich Polek i Polaków mieszkających w kraju i za granicą z gorącym apelem:
Nie pozwólmy uczynić z pamięci o Ofiarach bestialskich zbrodni przedmiotu politycznego ?geszeftu?. Nie pozwólmy też, aby Polska stała się narzędziem realizacji brudnych interesów neobanderowskich władz w Kijowie, mających niewiele wspólnego z ? dalekim od banderyzmu ? ruchem narodowym Ukraińców.

Tadeusz Nowacki dr hab. prof. UZ Leszek Jazownik Witold Listowski
Wiceprezes Komisja Rewizyjna Prezes

List ten odzwierciedla uczucia znakomitej większości osób z którymi rozmawiam na te tematy.
Warto go szeroko upowszechnić.

kosciol

Łężyca rozpoczęcie uroczystości

Łężyca

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

Jedna myśl w temacie “List w sprawie święta 11 lipca. PZOKiK.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.