Ludobójstwo – nie znamiona. Gorzowie wstydź się! Demokracja to „kombinowanie”.Jak to jest? Sejm uznaje zbrodnię Ludobójstwa, a rada miasta Gorzów „kombinuje”.
Demokratycznie.
Tym jest właśnie demokracja.
kombinowaniem…

Ze strony ks Isakowicza-Zaleskiego.
List:

Sz.P. dr Jarosław Szarek

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

Dot.: proponowanej treści na tablicy pamiątkowej w Gorzowie Wlkp. ku czci ofiar
ludobójstwa popełnionego na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich na kresach
poł.-wsch. II RP w latach 1939-1947.

Szanowny Panie Prezesie,

Uprzejmie informuję, iż nasze poczynania i wysiłki dotyczące historycznie prawdziwej treści na tablicy pamiątkowej j.w. nie przyniosły należytego skutku.

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. zadecydowała /w poprawce do uchwały/, iż na tablicy pamiątkowej zamiast słowa ?ludobójstwo? należy użyć, wg nas, dziwolągu językowego ?mające znamiona ludobójstwa?.

Nasze Koło SUOZUN Koło w Marwicach w dalszym ciągu uważa, że decyzja Rady Miasta Gorzów Wlkp. jest skandaliczna, bo zamazuje w sposób oczywisty prawdę historyczną.

W powyższej sprawie zwróciliśmy się do Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka. Pan Wojewoda zasłania się brakiem środków prawnych do zmiany decyzji Rady Miejskiej. Zrozpaczeni zwróciliśmy się do Pana Prezesa i otrzymaliśmy piękne pismo adresowane do Wojewody Lubuskiego, w którym Pan Prezes wyjaśnia klasyfikację prawną pojęcia ?ludobójstwo? w odniesieniu do zbrodni popełnionych przez OUN-UPA.
Odnosimy wrażenie, iż Pan Wojewoda nie jest w temacie i nie czyni, żadnych wysiłków aby słowo ?ludobójstwo? znalazło się na tablicy pamiątkowej.

Pisaliśmy również o pomoc do IPN O/Szczecin, który to zaproponował Urzędowi Miasta w Gorzowie Wlkp. umieszczenie tablicy z użyciem słowa ?ludobójstwo?. IPN O/Szczecin odpisał, iż nie ma możliwości wpłynięcia na ostateczną treść na tablicy.

Ostatnio Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział
w Gorzowie Wlkp. wystosowało pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Pana Sebastiana Pieńkowskiego z prośbą o umieszczenie na tablicy słowa ?ludobójstwo?. Pan Przewodniczący zasłania się faktem, iż decyzja o uchwaleniu poprawki tj. zwrotu ?mające znamiona ludobójstwa? została dokonana w głosowaniu demokratycznym.
Zwracamy się do Pana Prezesa o pomoc w tej bolesnej nam sprawie. My Kresowiacy i ich potomkowie domagamy się prawdy historycznej w przestrzeni publicznej.

Ja, jako przewodniczący Koła SUOZUN, postanowiłem nie uczestniczyć w odsłonięciu tej tablicy z napisem ?Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej mającej znamiona ludobójstwa?.?.

Uważamy, iż żyjemy w Polsce ? Państwie Prawa, Państwa PIS, Państwa Dobrej Zmiany, Państwa, na które czekaliśmy od lat ? tak jak od lat my Kresowianie czekaliśmy na godne uczczenie ofiar ludobójstwa popełnionego przez OUN-UPA.
Stawiamy sobie pytanie: czy Rada Miejska może, swoim głosowaniem, dokonywać fałszowania naszej tak bolesnej historii ? Czy ponad Radą Miejską nie ma żadnej instytucji mogącej zablokować fałszowania historii ?
Domagamy się jedynie prawdy i podobnie jak Oddział TML i KPW w Gorzowie Wlkp. i liczni Kresowiacy uważamy, iż treść uchwalona przez Radę Miejską jest nie do zaakceptowania. Wyjaśniamy, iż na tablicach pamiątkowych, powstających obecnie w Polsce, używa się pojęcia ?ludobójstwa? w odniesieniu do mordów popełnionych na Polakach przez OUN-UPA.

Tablica w Gorzowie Wlkp. z określeniem ?mające znamiona ludobójstwa? byłaby pierwszą w Polsce.
Według nas jedyna treść na tablicy oddająca prawdę historyczną to:
??PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA
DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW Z OUN-UPA,
NA OBYWATELACH POLSKICH II RP W LATACH 1939-1947,
NA TERENIE KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH?

Prosimy jeszcze raz Pana Prezesa o szybką interwencję i nie dopuszczenie do odsłonięcia tablicy fałszującej prawdę historyczną.

Z wyrazami głębokiego szacunku dla Pana Prezesa.
Ryszard Laudański
Przewodniczący Koła SUOZUN w Marwicach

PS. Tzw.?pocztą pantoflową? dowiaduję się dziś, iż odsłonięcie tablicy, z treścią nie
do zaakceptowania przez środowiska kresowe, ma się odbyć w Gorzowie Wlkp. w dniu 9 lutego 2018. Odsłonięcie tablicy bez powiadomienia stowarzyszeń kresowych jest skandalicznym poczynaniem Urzędu Miasta Gorzów Wlkp!!

Zał.:
Pismo SUOZUN koło w Marwicach do Wojewody Lubuskiego z dn.01.07.2017. /ksero/
Pismo z up, Wojewody Lubuskiego do Ryszarda Laudańskiego z dn.14.07.2017. /ksero/
Pismo Prezesa IPN dr Jarosława Szarka do Wojewody Lub. z dn. 13.07.2017. /ksero/
Pismo SUOZUN Marwice do dr Pawła Skubisz /IPN Szczecin/ z dn.31.08.2017./ksero/
Pismo dr Pawła Skubisza /IPN Szczecin/ do Ryszarda Laudańskiego z dn. 21.09.2017./ksero/
Pismo TMLiKPW O/Gorzów Wlkp. do Sebastiana Pieńkowskiego z dn.07.11.2017. /ksero/
Pismo Rady Miasta Gorzowa Wlkp.do Prezesa TMLiKPW Gorzów z dn.6.12.2017./ksero/

Ludobójstwo mające znamiona ludobójstwa.

Z wielkim oburzeniem Koło Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów w Marwicach k/Gorzowa Wlkp. dowiedziało się o decyzji Rady Miejskiej miasta Gorzowa Wlkp. Decyzja ta to zmiana treści na tablicy pamiątkowej proponowanej przez społeczny komitet tegoż miasta Gorzowa Wlkp.
Otóż zgodnie z pismem IPN Oddział Szczecin /Zał.1a/ ? w ramach dekomunizacji zabytków propagujących komunizm i inne systemy totalitarne ? proponuje się upamiętnienie ofiar ?rzezi? na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej /zapomniano o innych województwach Kresów Poł.-Wsch./ Społeczny Komitet bez naszej wiedzy zaproponował Radzie Miejskiej Gorzowa Wlkp. treść na tablicy pamiątkowej , po byłym generale sowieckim, w Parku Siemiradzkiego. /Zał.1/, Poniżej podajemy proponowana treść przez komitet społeczny:

PAMIĘCI OFIAR
RZEZI WOŁYŃSKIEJ
LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO
PRZEZ ZBRODNICZE ORGANIZACJE
UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW
OUN-UPA
W LATACH 1943-1947
NA TERENIE WOŁYNIA I MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ
ZGINELI BO BYLI POLAKAMI.

Proponowana treść przez społeczny komitet nie spodobała się Radzie Miejskiej , która w dniu 27.06.2017, dokonała poprawki treści zamieniając słowo ludobójstwo na określenie dziwoląg językowy ?mające znamiona ludobójstwa?.

Koło SUOZUN w Marwicach wystosowało w dniu 01.07.2017. pismo do Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka o uchylenie poprawki dokonanej przez Radę Miejską. / Zał.2/. W piśmie tym proponujemy treść na tablicy zgodna z prawdą historyczną tj:

PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA
DOKONANEGO NA POLAKACH
PRZEZ ZBRODNICZE ORGANIZACJE
UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW OUN-UPA
W LATACH 1943-1947
/pomyłka z naszej strony bo winno
być: W LATACH 1939-1947/
NA TERENIE WOŁYNIA I MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ
ZGINĘLI BO BYLI POLAKAMI

W odpowiedzi Pan Wojewoda stwierdza iż decyzja Rady Miejskiej nie będzie zmieniona, ani uchylona, gdyż została wydana zgodnie z prawem. W naszym piśmie do Wojewody powołaliśmy się na Uchwałę Sejmu z dnia 22 lipca 2017 dotyczącej Ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Kresowian. Pan Wojewoda daje nam do zrozumienia, iż Uchwała ta nie jest aktem prawnym /Zał.3/

W dn.21.07.2017. Koło nasze otrzymało kopie pisma do Wojewody Lubuskiego wysłanego przez Prezesa IPN-u Pana dr Jarosława Szarka /Zał.4/. W piśmie tym Pan Prezes IPN-u stwierdza i z termin ?ludobójstwo? został przyjęty przez pion śledczy IPN-u jako klasyfikacja prawna i przeciwny jest nazywanie ludobójstwa zamiennikami takie jakie zastosowała Rada Miejska Gorzowa Wlkp.
Chciałbym nadmienić iż przewodniczący komitetu społecznego /nie podaję nazwiska/ oświadczył mi, iż decyzja Rady Miejskiej o poprawie treści na tablicy była podyktowana głosami partii Platforma Obywatelska, która zdominowała Radę Miejską.

.
Wobec zaistniałej sytuacji, prosimy Stowarzyszenia Kresowe i Wszelkie Ruchy Patriotyczne o wsparcie naszego Koła w tak słusznej sprawie i wystosowanie pism protestacyjnych do Pana Wojewody i Pana Prezydenta miasta Gorzowa Wlkp.

.
Z kresowym pozdrowieniem.
Ryszard Laudański- Przewodniczący Koła SUOZUN Marwice
Adresy:
Władysław Dajczak Jacek Wójcicki
Wojewoda Lubuski Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Sikorskiego 3-4
ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.

Załączniki- skan:
List do KSI
-Zał. 1a (3001) ? Pismo IPN o/Szczecin
-Zał. 1 (001) ? Treść proponowana na tablicy przez komitet społeczny Gorzowa Wlkp.
-Zał. 2 (001,002) ? Pismo naszego Koła do Wojewody Lubuskiego
-Zał. 3 (001) ? Odpowiedź Wojewody Lubuskiego do Koła SUOZUN w Marwicach
-Zał. 4(001) ? Pismo Pana Prezesa IPN-u do Wojewody Lubuskiego i Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp.