W Lwowie obchodzi sie dzień narodzin zbrodniarza; dowódcy OUN i UPA – Bandery.

Z okazji 104 urodzin głowy OUN Stepana Bandery obchodzone są w Lwowie uroczystości: „????????,1 ?????, ???? ?????????? ????????? ??????? ? ?????? ????????? ???????? ???? ? ?????? 104-??????? ? ??? ?????????? ?????? ??????? ???.”

Z wpisu wcześniej publikowanego:
?A bandera ma się dobrze, jak stał tak i stoi przy kościele św. Elżbiety, tylko że są tam teraz milicjanci i kamery, bo rosyjskie organizacje we Lwowie obiecały przy pierwszej okazji go zniszczyć. mam nadzieje, ze kiedyś to się im uda!
pozdrawiam ze Lwowa??
List z Lwowa ? Bandera ma się dobrze?.

Siły nacjonalistyczne idą coraz dynamiczniej na Ukrainie do celu gloryfikacji zbrodniarzy, siewców zła i morderców. Również i wielkiej rzeszy Ukraińców.
Niestety, nasze demokratyczne siły w Europie wyglądają na bezradne. Co ciekawsze, tam gdzie to właśnie Polska powinna najwięcej mówić – jest milczenie.

W grudniu dokładnie 13-go Europarlament wyraził swoje zaniepokojenie wzrostem ksenofobii na Ukrainie. Na to tylko było stać polityków europejskich: Europarlament wyraża swoje zaniepokojenie ksenofobią na Ukrainie.

Tymczasem na wschodzie pochód trwa. Wbrew znacznej części narodu ukraińskiego, wkłada się im kłamstwa do głów. Tam nikt nie wie o zbrodniach UPA. Lansowana jest wizja partyzantki antykomunistycznej. O mordach wiedzą nieliczni. Stopniowanie posuwa się w górę. Tak było jeszcze niedawno:
Pomnik Bandery we Lwowie odsłonięty. Kult zbrodni rośnie w siłę?

Wołyń ? Usuwanie historii wbrew Prawdzie

Sprawiedliwi Ukraińcy ? ofiary ukraińskie

CO będzie za rok?

Piotr Szelągowski

Źródło cytatu w języku ukraińskim: ? ?????? ?????????? ???? ?????????? ??????? ???????

Protest przeciw kłamliwym wykładom banderowskiego pseudo historyka

Tak relatywizuje się i zmienia historię.
Oto pełen tekst listu, który otrzymałem od Przyjaciela:

„Poniżej przesyłam otwarty list protestacyjny naszego przyjaciela dr Pera Rudlinga ze Szwecji, przeciwko cyklowi wykładów banderowskiego historyka Rusłana Zabiłego w USA i Kanadzie (tłumaczenie moje z j. angielskiego):

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zapowiedź cyklu wykładów w całej Kanadzie Rusłana Zabiłego, byłego dyrektora Centrum Badań nad Ruchem Wyzwoleńczym OUN (b), a obecnie dyrektora Miejsca Pamięci Narodowej Muzeum Więzienie „Na Łąckiego” we Lwowie. Zabiłyj jest magistrem i nie ma, według mojej wiedzy, naukowo recenzowanych publikacji. Był w centrum promocji i gloryfikacji OUN, UPA, Stepana Bandery i Romana Szuchewycza. W tym samym czasie, aktywnie ukrywał rolę OUN w Holokauście. Jego muzeum mieszczące się w budynku niesławnego więzienia sowieckiego, gdzie prawie 1700 więźniów zostało zamordowanych przez NKWD przed ewakuacją Lwowa w czerwcu 1941 r., przemilcza masowe pogromy dokonywane przez milicję OUN w tym samym miejscu kilka dni później. Cykl wykładów [Zabiłego] jest zorganizowany przez banderowską Ligę Ukraińców Kanady (LUC), jej kobiecy oddział, Ligę Kanadyjskich Ukraińskich Kobiet i jej nieumundurowaną sekcję młodzieżową, Stowarzyszenie Ukraińskiej Młodzieży w Kanadzie (SUM/CYM), banderowską gazetę Homin Ukrainy, Towarzystwo Weteranów UPA i Kongres Ukraińców Kanady.

Zabiłyj jest zaproszony do odczytów nie tylko na Uniwersytecie Alberty, Uniwersytecie Toronto i Harvard, ale także na uniwersytetach w Manitoba, Saskatchewan i Ottawie.

Strona internetowa Ligi Ukraińców Kanady informuje nas, że te wykłady są możliwe dzięki współpracy z Kanadyjskim Instytutem Badań Ukraińskich [CIUS], Programem Studiów Ukraińskich Petro Jacyka, Centrum Badań Europejskich, Rosyjskich i Eurazjatyckich, Instytutem Studiów Ukraińskich Harvardu [HURI], Katedrą Studiów Ukraińskich na Uniwersytecie Ottawy. Wykład Zabiłego jest kulminacją obchodów LUC/SUM fikcyjnej rocznicy 70-lecia powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i spotkania z premierem Stephenem Harperem.

Paradoksalnie, zapowiedziany cykl wykładów pt. „Obecny stan wolności akademickiej na Ukrainie” jest ogłaszany na stronie internetowej LUC wraz wizerunkiem Stepana Bandery, rasistowskiego, antysemickiego polityka, jawnie przeciwnego demokracji. A więc ultranacjonalistyczny aktywista jest zapraszany przez bezpośrednich następców OUN (b), organizacji, która zachęcała Ukraińców do antysemickiej przemocy i zorganizowała pogromy w 1941 r., oraz przez weteranów UPA, organizacji zaangażowanej w masowe morderstwa prawie 100.000 ludzi, nie tylko Polaków, Żydów i innych mniejszości, ale także tysięcy Ukraińców. Objazd jest wspierany przez instytuty badań ukraińskich w całej Kanadzie i uwzględnia nawet spotkanie z szefem rządu kanadyjskiego.

To następuje po zaproszeniu w 2011 Wołodymyra Wiatrowycza, który był zaproszony do wystąpień na HURI, CIUS, Forum Ukraińsko-Żydowskim i innych forach. Ekspansja ku większej liczbie uczelni oznacza, że ?? działania legitymizujące postępują, z czynnym lub biernym wsparciem wiodących kanadyjskich instytucji szkolnictwa wyższego. Tak więc to nie jest izolowany incydent, ale trwałe i rosnące zjawisko.

Poniżej link do ogłoszenia na stronie internetowej LUC.

http://www.lucorg.com/block.php/block_id/51

In English Language:

Dear Colleagues,

I would like to bring to your attention to an announced Canada-wide lecture

tour by Ruslan Zabily, former director of the OUN(b) facade organization The

Center for the Study of the Liberation Movement and currently the director

of the National Memorial Museum „Lontsky Street Prison” in Lviv. Zabilyi

holds a Masters degree and has, to my knowledge no publications in peer

reviewed journals. He has been central to the promotion and glorification of

the OUN, the UPA, Stepan Bandera, and Roman Shukhevych. At the same time, he

has actively obfuscated the OUN’s role in the Holocaust. His museum, housed

in the facilities of a infamous Soviet prison where nearly 1,700 inmates

were murdered by the NKVD prior to the evacuation of Lviv in June 1941

passes over, in silence the mass pogroms carried out by the OUN militia at

the same location days later. The lecture tour has been organized by the

OUN(b) League of Ukrainian Canadians, its female branch, the League of

Ukrainian Canadian Women, and its uniformed youth section, the Ukrainian

Youth Association of Canada (SUM/CYM), the Banderite paper Homin Ukrainy,

the Society of Veterans of UPA, and the Ukrainian Canadian Congress.

Zabilyi is invited not only to speak at the University of Alberta, the

University of Toronto, and Harvard, but also at the Universities of

Manitoba, Saskatchewan and Ottawa.

The website of the League of Ukrainian Canadians informs us that their

lecture tour was made possible through the cooperation of the Canadian

Institute of Canadian Studies, the Petro Jacyk Program for the Study of

Ukraine, the Centre for European, Russian and Eurasian Studies, the Harvard

Institute of Ukrainian Studies, the Chair of Ukrainian Studies at the

University of Ottawa.The Zabilyi lecture tour culminates in an LUC/SUM event

dedicated to the celebration of the Ukrainian Insurgent Army (UPA)

commemorating a celebration of its fictitious 70th anniversary, and a

meeting with Prime Minister Stephen Harper.

Paradoxically, the announced lecture tour, titled „Current state of academic

freedom in Ukraine” is announced on LUCs website, accompanied by an image of

Stepan Bandera, a racist, anti-Semitic politician, explicitly opposed to

democracy. Thus, an ultranationalist activist is invited by the direct

successor of the OUN(b), an organization which incited Ukrainians to

anti-Semitic violence and organized pogroms in 1941, and the veterans of

UPA, an organization involved in mass murder of nearly 100,000 people, not

only Poles, Jews, and other minorities, but also thousands of Ukrainians.

The tour is underwritten by Ukrainian Studies institutes across Canada, and

even includes a meeting with the head of the Canadian government.

This follows invitations under 2011 to Volodymyr Viatrovych, who has been

invited to speak at HURI, CIUS, the Ukrainian-Jewish Encounter and other

venues. The expansion to more universities means that the legitimizing

activities are being stepped up, with the active or passive support by

leading Canadian institutions of higher learning. Thus this is not isolated

incident, but an ongoing and growing concern.

Below follows a link to the announcement on the LUC website.

http://www.lucorg.com/block.php/block_id/51