List KPP do Marszałek Sejmu – Ewy Kopacz – a PIS i inni milczą….

W całości tekst listu poniżej:

Kresowy Ruch Patriotyczny

Porozumienie Organizacji Kresowych i Kombatanckich

Pani

Ewa Kopacz

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Stanowczo protestujemy przeciw Uchwale Komisji Mniejszości Narodowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.11.2012 r. w sprawie akcji ,,Wisła?. (Uchwała jednogłośnie przyjęta ? w załączeniu).

Upłynęło już 70 lat od banderowskiego ludobójstwa na ponad 200 tys. obywateli polskich, mieszkańcach Kresów Wschodnich II RP: Polakach, Żydach, Rosjanach, Czechach, Ormianach, Romach i innych mniejszościach narodowych. Ponadto wg szacunków ukraińskich historyków prof. Witalija Masłowskiego ze Lwowa i dra hab. Wiktora Poliszczuka z Toronto, UPA, a w szczególności służba bezpeki zamordowała co najmniej 80 tys. szlachetnych Ukraińców, którzy nie akceptowali zbrodni ludobójstwa lub udzielali pomocy zagrożonym sąsiadom. Nadmieniamy, że polskie ofiary to w zdecydowanej większości dzieci, kobiety i starcy.

Niestety względy wielkiej imperialnej polityki sprawiły, że najokrutniejsze w naszej historii zbrodnie tego ludobójstwa do dziś pozostają nieukarane ani niepotępione.

Wręcz odwrotnie, sprawców tej zbrodni ? Banderę, Szuchewycza, Klaczkijśkiego i szefa okrutnej bezpeki Łebedia ? gloryfikuje się jako bohaterów narodowych Ukrainy. Ich pomniki są masowo wznoszone na Ukrainie i nie tylko, zaś ulicom i placom nadaje się ich imiona.

Na Ukrainie dynamicznie rosną w siłę organizacje o faszystowsko-nazistowskim rodowodzie nawiązującym do ideologii D. Doncowa. Wysuwa się roszczenia terytorialne wobec sąsiadów. Wszystko to spotęgowane ukraińskim integralnym szowinizmem, antysemityzmem i antypolonizmem, stanowi poważne zagrożenie.

Przypominamy, że od lat 30. ub. wieku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów była członkiem faszystowskiej międzynarodówki i do dnia dzisiejszego od tego się nie odcięła. Niestety, władze polskie nie chcą tego dostrzec i nie reagują na te groźne zjawiska.

Pani Marszałek, rzecz zdumiewająca, do jakiego stopnia postawa władz polskich rozzuchwaliła pogrobowców Bandery, Szuchewycza, Klaczkijśkiego i Łebedia, że w swej Uchwale mają czelność powoływać się na prawa człowieka.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż wielu wybitnych badaczy ukraińskich uznaje zasadność operacji ,,Wisła?. Wystarczy przytoczyć słowa jednego z nich, historyka, politologa i prawnika dra hab. Wiktora Poliszczuka:

?gdyby nie istnienie i zbrodnicze działania OUN-UPA nie byłoby przymusu w trakcie wymiany ludności i nie byłoby operacji ,,Wisła?? Jedyną [jej] przyczyną było działanie struktur Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Bandery, dążącej do oderwania od państwa polskiego jej południowo-wschodnich terytoriów.

Należy przy tym pamiętać, że struktury OUN-UPA-SKW składały się z obywateli państwa polskiego. Stąd też legalność ich zwalczania, stąd też zasadność umieszczania podejrzanych o udział lub współdziałanie z OUN-UPA w obozie w Jaworznie ? Operacja ,,Wisła? podjęta została w stanie wyższej konieczności. Winę za przymus w przesiedlaniu ludności ukraińskiej na Ukrainę oraz podjęcie decyzji o operacji ,,Wisła? ponosi OUN Bandery, do której ukraińska mniejszość narodowa w Polsce winna kierować swe ewentualne pretensje.

? brak jest podstaw do tego, aby władze RP potępiły operację ?Wisła?, która była wymuszona zbrojną akcją OUN-UPA, zagrażającą stabilizacji państwa polskiego. Brak jest też podstaw do żądania wyrównania szkód materialnych przede wszystkim dlatego, że wartość otrzymanych przez przesiedlonych gospodarstw przewyższała wartość mienia pozostawionego.

W związku z powyższym wnosimy o nieprocedowanie Uchwały z dnia 8 listopada 2012 r. Naszym zdaniem wymaga tego poszanowanie prawdy historycznej oraz polska racja stanu.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KRP

Jan Niewiński

Na razie milczą wszyscy inni: PIS, SP …

Skandal dla Polski, gdzie ?patrioci? z PIS?

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.