Mail od kresowian – „Kunert dopiął swego…”

Cytat z maila:
„…Kunert dopiął swego i wyrzucił planowany pomnik poza centrum Warszawy.”

PROJEKT

DRUK NR 1738

UCHWAŁA NR……………/2013

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia……………………….. 2013 r.
w sprawie pomnika

?Ofiar zbrodni OUN-UPA, dokonanych na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w latach 1943-1947?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika ?Ofiar zbrodni OUN-UPA, dokonanych na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w latach 1943-1947?, po wschodniej stronie ulicy Gdańskiej przy skrzyżowaniu z Trasą Armii Krajowej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

2. Usytuowanie pomnika określa szkic sytuacyjny stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Inwestorem pomnika jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

Pomnik upamiętniający Ludobójstwo OUN-UPA na Polakach w Warszawie w końcu stanie ? Tylko gdzie?

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

Jedna myśl w temacie “Mail od kresowian – „Kunert dopiął swego…””

  1. to nie jeden Kunert a „RADA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY”
    czyli mówiąc prościej sk…syny z bolszewickiej „Solidarności”
    towarzysze z PO, którzy zawsze jawnie pluli na Kresowiaków, towarzysze z PiS-u, tak samo wielcy przyjaciele „pomarańczowych” banderowców
    po co zwalać wszystko na Kunerta, jeśli lista winnych jest bardzo długa
    podziękujmy za to bolszewickim solidaruchom, wiernym sługusom Moskwy, przy okazji następnych wyborów

Możliwość komentowania jest wyłączona.