Towarzystwo miłośników Polesia w internecie

Cytat z oficjalnej strony Towarzystwa: „Towarzystwo Miłośników Polesia dąży do utrwalania i rozwijania wiedzy o przeszłości i współczesności Polesia, podtrzymywania więzi pomiędzy miłośnikami tego regionu, współpracy z zainteresowanymi osobami oraz instytucjami. Staramy się to osiągać poprzez organizowanie spotkań, wykładów, prelekcji, prowadzenie działalności wydawniczej, a także w innych formach.”

Na życzenie osób które znam z tamtych rejonów odnalazłem w internecie stronę Towarzystwa i publikuję o niej informacje zapraszam do kontaktu zainteresowanych:

Zachęcam też do przesyłania stron innych towarzystw kresowych. O każdym zamieszczę krótką notkę.

Z oficjalnej strony Towarzystwa: historia województwa:

„Województwo Poleskie znajdowało się we wschodniej części II RP. Zostało utworzone 19 lutego 1921r. z siedzibą władz w Pińsku, jednak po pożarze miasta w sierpniu 1921 stolicę województwa przeniesiono do Brześcia Litewskiego (przemianowanego w 1923r. na Brześć nad Bugiem). Obszar województwa wynosił początkowo 42 280 km2 i był największy spośród wszystkich województw. Ludność według spisu z 1921r. liczyła 879.417 przy gęstości zaludnienia 20,8 osób na km2.
W roku 1930 te wielkości uległy obniżeniu, ponieważ powiat sarneński został przekazany do Woj. Wołyńskiego. Nastąpił spadek powierzchni do 36.825 km2., a ludności do 747.427 mieszkańców (20,7 na km2), z czego tylko 12,9% żyło w miastach. Gdyby nie te zmiany, w końcu 1931 Województwo Poleskie liczyłoby 1.131 tys mieszkańców (30,7 osób/km2.), z czego 13,2% stanowiliby mieszkańcy miast.

Pod względem narodowościowym przeważali Białorusini – 42,6%; ludność polska stanowiła 24,3%, rusińska (ukraińska) 17,7%, żydowska 10,4%, odsetek osób innych narodowości wynosił 4,9%. Należy jednak zauważyć, że znaczna część mieszkańców nie posiadała w pełni wykształtowanej świadomości narodowej i określała się jako „tutejsi”.

Wyznania prawosławnego było 79,2% mieszkańców, rzymskokatolickiego 7,8%, mojżeszowego 12,6%.”

Więcej na stronie: Polesie

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.