„Spółdzielcy będą wyć z rozpaczy” Ustawa o Spółdzielniach – wątpliwości

Na stronie serwis21 odnaleźliśmy niepokojąco brzmiącą informację, której tytuł pojawia się powyżej. Sprawa dotyczy ustawy o spółdzielniach. Mieszkający w blokach spółdzielczych od lat borykają się z różnymi problemami…W Poznaniu jest to aż nadto widoczne. Niejednokrotnie poruszałem sprawę chociażby tak „błahą” jak brak porządnych placów zabaw dla dzieci, brak ogrodzeń wokół nich, brak ogólnej dbałości o mieszkańców przez pracowników administracji, wręcz ignorowanie ich słusznych próśb, spostrzeżeń, wskazówek…

Ze strony serwis21:

„TRAGICZNA USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
Otrzymaliśmy od pana Andrzeja Zaremby tekst na temat „REWELACYJNEJ” ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przygotowywanej pod kierownictwem pani poseł Staroń.

SPÓŁDZIELCY BĘDĄ WYĆ Z ROZPACZY

Po szumnych zapowiedziach o REWELACYJNEJ ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych CZAS NARESZCIE POZNAĆ PRAWDĘ.

INFORMUJĘ: treść nowego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych znajduje się na stronie: ustawa
autorstwa podkomisji nadzwyczajnej sejmu, której przewodniczącą jest poseł pani LIDIA STAROŃ której warto PODZIĘKOWAĆ ZA jej dotychczasowe starania.

Nie przypadkiem wykańczano w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z roku 2007 ? była ona niewygodna prezesom. Czego nie unicestwiły te instytucje postanowili zrobić posłowie z panią LIDIĄ STAROŃ na czele. By spółdzielcy się nie połapali za szybko, postanowiono zmienić nie poszczególne artykuły ale całą ustawę i tak poprzemieszczać artykuły prawa by trudno było się zorientować co zmieniło się na GORSZE.
?Odpowiednie? nagłośnienie prac nad ustawą w prasie urobiło opinię publiczną.

CZAS ODKRYĆ PRAWDĘ I ZAPOZNAĆ SIĘ Z NOWYM PROJEKTEM USTAWY

Art. 1.ustęp 2 projektu ustawy stanowiący że ?Spółdzielnia zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków nabyte na podstawie ustawy? nie pozostawia wątpliwości co do pierdół zamieszczonych w gazetach o wspólnotach mieszkaniowych które mają zarządzać mieniem uwłaszczonych członków.
Co więcej, o ile ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z roku 2007, 2009 w Art. 241. stanowiła, że większość właścicieli może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.

W art. 26 stanowiła, że po wyodrębnieniu ostatniego lokalu w nieruchomości stosuje się przepisy o własności lokali, a jej art. 27 stanowił że „w zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”.

To NIESTETY w nowym projekcie ustawy Pani poseł Staroń zlikwidowano te przepisy POZBAWIAJĄC spółdzielców i odrębnych właścicieli możliwości decydowania teraz i w przyszłości o wyborze zarządcy oraz stosowania przepisów ustawy o własności lokali.
Od dnia wejścia nowej ustawy zarząd spółdzielni będzie sprawował nieograniczoną władzę nad spółdzielcami i odrębnymi właścicielami zgodnie z zapisami statutu choćby był sprzeczny z prawem obowiązującym.
Aby nikt się nie wychylił, obowiązkowo ustawą pani Staroń z innymi posłami zamierza WSZYSTKICH PRZYMUSOWO zrobić członkami spółdzielni bez możliwości rezygnacji z członkostwa – czytając projekt nowej ustawy nie można mieć co do tego żadnych wątpliwości…

Art.6 ust 4. projektu ustawy

?Członkami spółdzielni są jej założyciele oraz osoby, które złożyły oświadczenia o przystąpieniu i zostały przyjęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. ? Prawo spółdzielcze, jak również osoby, którym przysługuje ekspektatywa prawa odrębnej własności lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, choćby nie złożyły oświadczenia o przystąpieniu i nie zostały przyjęte, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6?

Art. 2 ust 2 projektu ustawy:

?Przepisy ustawy wymienionej w ust. 1, dotyczące wystąpienia, wykluczenia i wykreślenia ze spółdzielni, stosuje się tylko do chwili zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu

BARDZO CIEKAWY JEST PONIŻSZY ZMODYFIKOWANY PRZEPIS PROJEKTU USTAWY

Co się stanie gdy upadnie spółdzielnia ?????

w art. 32 ust 3 projektu ustawy czytamy:

3. Jeżeli w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego nie nastąpiło zbycie prawa do gruntu wraz z budynkiem albo udziałem we współwłasności budynku, z dniem wykreślenia spółdzielni z rejestru po zakończeniu jej likwidacji albo postępowania upadłościowego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.

Krótko mówiąc do tej pory w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych było zapisane tak, że jak upadała spółdzielnia spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształcało się w odrębną własność – art. 1718 aktualnej ustawy

Po wejściu w życie nowej ustawy będzie to raczej nie możliwe bo w toku likwidacji nastąpi zbycie prawa do gruntu z budynkami i ludźmi którzy tam mieszkają a projekt nowej ustawy daje takie możliwości.
Dalszy los tych ludzi jest łatwy do przewidzenia.

Ciekawe są również inne postanowienia projektu nowej ustawy
art. 43 projektu nowej ustawy uchyla art. 31 prawa spółdzielczego który stanowił.

?Zarząd spółdzielni powinien wydać każdemu członkowi na jego żądanie odpis statutu oraz regulaminów wydanych na podstawie tego statutu?

Niewątpliwie ustawodawca dostrzegł taką potrzebę likwidacji tego przepisu prawa.
Prawo członka do otrzymania statutu i regulaminu przez członka może służyć niebezpiecznym celom…

Projekt nowej ustawy w art. 43 ustęp 6 przewiduje wprowadzenie NOWYCH LEPSZYCH przepisów do prawa spółdzielczego

Dodany art. 35b. prawa spółdzielczego ma brzmieć:

§ 2. Uchwała może być podjęta przed dokonaniem czynności prawnej przez spółdzielnię albo po jej dokonaniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia dokonania czynności. Uchwała podjęta po dokonaniu czynności ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.
§ 3. Zawarcie przez spółdzielnię umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady, pełnomocnikiem, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga uchwały rady, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do podjęcia uchwały i skutków jej braku stosuje się § 1 i 2.
§ 4. Czynność prawna dokonana bez uchwały właściwego organu spółdzielni, której obowiązek podjęcia wynika wyłącznie ze statutu, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności osób dokonujących czynności ze szkodą wyrządzoną spółdzielni.?;

DLA KOGO STANOWICIE TE PRZEPISY DO UMOŻLIWIENIA PRZEKRĘTÓW ????????
DLACZEGO spółdzielnia, która nie zapłaciła ani grosza, a nie członkowie którzy w całości sfinansowali budowę swych bloków nabywa własność przez zasiedzenie. Dlaczego dopiero za 12 miesięcy?????
Chyba po to by spółdzielcy dalej nie mogli się uwłaszczać…

Art. 46. projektu nowej ustawy
1. Spółdzielnia, która na gruncie będącym w dniu 5 grudnia 1990 r. w jej posiadaniu i stanowiącym własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek wybudowała SAMA wybudował jej poprzednik prawny budynki lub inne urządzenia trwale związane z gruntem, nabywa, po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, własność tego gruntu przez zasiedzenie w takim zakresie, w jakim grunt ten jest niezbędny do prawidłowego korzystania z budynków i innych urządzeń.

Co to znaczy wybudowała sama???? z własnych środków finansowych???Nie ma takich spółdzielni…

ALE NIESPODZIANKA JEST JESZCZE JEDNA

Ar 49 ustęp 8 projektu nowej ustawy przewiduje że sąd dokona wpisu odnośnie przekształcenia mieszkania w odrębną własność po przedstawieniu ZAŚWIADCZENIA NOTARIALNEGO zarządu spółdzielni o spłaceniu przez członka zobowiązań kredytowych oraz braku zadłużenia.

Ustawodawca jednak- zapewne tendencyjnie nie nakłada jednak żadnym przepisem prawa obowiązku wydania takiego zaświadczenia przez spółdzielnię, zatem nic jej do tego nie zmusi.
Nie ma więc żadnej podstawy prawnej do zobowiązania przez Sąd spółdzielni do wydania takiego zaświadczenia w sytuacji gdy członek spółdzielni żadnych zadłużeń nie posiada.
Konstytucja RP w art. 31 wyraźnie stanowi stanowi; ?Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje?

Zatem żadne przekształcenia własnościowe mogą z tej przyczyny nie zostać dokonane bowiem wystarczy że spółdzielnia takiego zaświadczenia nie wyda.

I CHYBA O TO CHODZI

Na koniec chciałbym szanownym posłom zamierzającym zniewolić członkostwem w spółdzielni 13 milionów ludzi, przypomnieć niektóre przepisy prawa:

Ustawa prawo spółdzielcze

Art. 1. [Spółdzielnia] § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą

Art. 58. Konstytucja
1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
Artykuł 20

(1) Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się.
(2) Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.

Art. 7. Konstytucja
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Podkreślenia, pogrubienia i kursywa – bezprzesady.com


Źródło materiału: serwis21

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.

2 myśli w temacie “„Spółdzielcy będą wyć z rozpaczy” Ustawa o Spółdzielniach – wątpliwości”

Możliwość komentowania jest wyłączona.