Znaleziono Panzerkampfwagen V w Polsce…

…inaczej: (Sd.Kfz.171) czyli po prostu ?Pantera?…

Na portalu koszalińskim gk24.pl jest informacja o częściowym odkopaniu chyba jednego z najlepszych czołgów II Wojny Światowej.
Oto screen ze stronki który zrobiłem i bezpośredni link do całego artykułu (poniżej).
pantera

Ile to razy chodząc z przyjaciółmi po lasach i polach, penetrując tajemnicze pagórki, rozpadliny w ziemi czy zarośnięte okopy, niemych świadków dawnych bitew marzyliśmy o takim znalezisku.
A tymczasem w Polsce nadal problem z ustawą regulującą poszukiwania tego typu. W Anglii nie ma najmniejszego problemu z prawem do znalezionych skarbów, co najwyżej działa prawo pierwokupu państwa, w Polsce idzie się za znalezienie skarbu…do więzienia. Tak.
Nie raz pisałem o tym kuriozum ( Wykrywka jest nielegalna. Wykrywacze metali nielegalne? )

Tym samym z uwagi na brak mocy przerobowych polskich archeologów ile skarbów nie ujrzy światła dziennego i muzeów? A ile wyemigruje poza granice Polski?

Pantera na YT: https://youtu.be/26cSk60Aj3Y

Poniżej, tekst ustawy zabraniającej prowadzenie poszukiwań (zaznaczone [podkreślenie i pogrubienie] są dwa podpunkty szczególnie interesujące poszukiwaczy)

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Art. 36.

1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:
1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru;
2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3) prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
4) prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
5) prowadzenie badań archeologicznych;
6) przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
7) trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem
ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
8 ) dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
9) zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania
z tego zabytku;
10) umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic,
reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
12) poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
2. Na polskich obszarach morskich pozwolenie na podejmowanie działań, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 12, wydaje dyrektor urzędu morskiego w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego.
3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, mogą określać warunki, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
4. Wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić wydanie pozwolenia na podejmowanie działań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od przeprowadzenia, na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji badań jest przekazywany nieodpłatnie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.
5. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
6. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
7. Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru albo badań archeologicznych lub poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się również na wniosek osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzających prowadzić te badania lub poszukiwania. W przypadku nieuzyskania zgody właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie
tych badań lub poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2 stosuje się
odpowiednio.
8. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.


Link do źródła: Niemiecka Pantera pod ziemią


Ciekawe linki:

Wykrywacze i poszukiwacze. Ciągle jeszcze tyle lat po wojnie można znaleźć dużo w ziemi i nie tylko. Szczególnie na wschodniej ścianie, gdzie infrastruktura (a raczej jej brak) pozwoliła na liczne kryjówki, także ludzkie zachowania?
W końcu trza być gotowym na najgorsze?
Z czego wynika ta chęć do posiadania broni? Czy powodem jest potrzeba dominacji nad innymi, czy to zwykłe kolekcjonerstwo, a może chęć poczucia bezpieczeństwa.
Coś w ludzkim umyśle chce mieć przewagę?

??stróże prawa ujawnili podczas przeszukania blisko 200 sztuk amunicji oraz kilka sztuk nielegalnej broni palnej ukrytej w garażu?? Całość na: Niewypały i wykopki kolekcjonerzy broni i śmierci?


„Archeolodzy z olsztyńskiego muzeum przeprowadzili też wykopaliska w okolicach Prabut, gdzie przed rokiem spacerujący po lesie Zbigniew Krysiński znalazł na zaoranym pasie ziemi skarb z połowy XI wieku. Znalazca przekazał wtedy muzeum 155 srebrnych monet i tzw. siekańców oraz liczne srebrne ozdoby, w tym niezwykle cenną kaptorgę, służącą do noszenia na szyi amuletów, relikwii lub pachnideł.”

Takie doniesienia pobudzają wyobraźnię…
Całość na: Skarby w ziemi ciągle do odnalezienia?

Co w ziemi leży ? znaleziska: wykrywać czy nie wykrywać? Oto jest pytanie?

Autor

Piotrek

Cóż, ten świat nie zawsze działa według norm, które zakładasz,że istnieją...? Co jest dobre co złe? Czy lepiej milczeć na ten temat, czy mówić? Zdecydujcie sami, ja już podjąłem decyzję.